Zmiany planu wydatków nazadania
zlecone z zakresu administracji rządowej
na rok 2005
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zlecone Zlecone Zlecone
750 Administracja publiczna 46 000,00 46 000,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 000,00 46 000,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 392,00 35 392,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 500,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 328,00 6 328,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 867,00 867,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 180,00 180,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733,00 733,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
51 154,00 51 154,00 0,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
824,00 824,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 600,00 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224,00 224,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 -600,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 31 930,00 31 930,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 160,00 20 160,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 042,00 2 042,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 678,00 8 678,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 400,00 18 400,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 025,00 11 025,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 955,00 955,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 385,00 6 385,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 35,00 35,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
400,00 400,00 0,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 621 266,00 1 621 266,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 562 666,00 1 562 666,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 492 186,00 1 492 186,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 850,00 26 850,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 885,00 30 885,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 735,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 080,00 5 080,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 430,00 5 430,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
9 100,00 9 100,00 0,00
Strona: 1
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zlecone Zlecone Zlecone
85213 9 100,00 9 100,00 0,00
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 100,00 9 100,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
49 500,00 49 500,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 49 500,00 49 500,00 0,00
0,00
Razem 1 718 820,00 1 718 820,00
Strona: 2
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl