Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/64/05 Rady
Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2005 r.
Dochód, dotacje i wydatki na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej
na rok 2005  - 1. Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone
750 Administracja publiczna 46 700,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 700,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
46 700,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
870,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
870,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
870,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
400,00
75414 Obrona cywilna 400,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
400,00
852 Pomoc społeczna 1 481 400,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 418 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 418 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
10 300,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
10 300,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
53 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
53 100,00
Razem 1 529 370,00
Strona: 1