Dochód, dotacje i wydatki na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej
na rok 2005  - 1. Dotacje celowe
otrzymane z budżetu
Załącznik nr 6 do uchwały nr VIII/63/05 Rady
Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2005 r.
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zlecone Zlecone Zlecone
750 Administracja publiczna 46 000,00 46 000,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 000,00 46 000,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
46 000,00 46 000,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
51 154,00 51 154,00 0,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
824,00 824,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
824,00 824,00 0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 31 930,00 31 930,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
31 930,00 31 930,00 0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 400,00 18 400,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
18 400,00 18 400,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
400,00 400,00 0,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
400,00 400,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 621 266,00 1 621 266,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 562 666,00 1 562 666,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 562 666,00 1 562 666,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
9 100,00 9 100,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
9 100,00 9 100,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
49 500,00 49 500,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
49 500,00 49 500,00 0,00
Strona: 1
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Zlecone Zlecone Zlecone
0,00
Razem 1 718 820,00 1 718 820,00
Strona: 2
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl