Zmiany planu wydatków budżetowych
gminy Chodzież na rok 2005
Załacznik nr 2 do uchwały nr VIII/63/05 Rady
Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2005 r.
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 194 913,00 135 053,00 -59 860,00
01009 Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  do sektora
finansów publicznych
10 000,00 10 000,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 140 000,00 80 000,00 -60 000,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy
banków państwowych i innych instytucji finansowych
50 000,00 50 000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 30 000,00 -60 000,00
01030 Izby rolnicze 8 213,00 8 353,00 140,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
8 213,00 8 353,00 140,00
01095 Pozostała działalność 36 700,00 36 700,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 500,00 0,00
4260 Zakup energii 4 300,00 4 300,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 22 900,00 22 900,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 4 400,00 0,00
600 Transport i łączność 1 678 095,00 770 095,00 -908 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy 24 995,00 24 995,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
24 995,00 24 995,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 653 100,00 745 100,00 -908 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 800,00 20 800,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00 50 500,00 -7 500,00
4270 Zakup usług remontowych 215 000,00 219 500,00 4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 61 200,00 64 200,00 3 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 458 000,00 390 000,00 -68 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 000,00 0,00 -630 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 0,00 -210 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 162 000,00 162 000,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 162 000,00 162 000,00 0,00
4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 000,00 68 000,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66 000,00 66 000,00 0,00
710 Działalność usługowa 35 300,00 35 300,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000,00 30 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00
71035 Cmentarze 5 300,00 5 300,00 0,00
Strona: 1
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
71035 Cmentarze 5 300,00 5 300,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 300,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 329 213,00 1 330 409,00 1 196,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 000,00 46 000,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 392,00 35 392,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 500,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 328,00 6 328,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 867,00 867,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 180,00 180,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 733,00 733,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 750,00 65 750,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 750,00 60 750,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 3 150,00 450,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 450,00 -350,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 400,00 -100,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 188 463,00 1 189 659,00 1 196,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
300,00 300,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 603 787,00 603 787,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 34 000,00 -1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 164,00 100 164,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 15 525,00 15 525,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 650,00 19 646,00 -9 004,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 200,00 64 200,00 0,00
4260 Zakup energii 19 000,00 19 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 134 650,00 132 750,00 -1 900,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 5 000,00 5 000,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 19 100,00 100,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 800,00 800,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 887,00 15 887,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 000,00 20 000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 000,00 53 000,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 31 000,00 13 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 5 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00
75095 Pozostała działalność 24 000,00 24 000,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 500,00 16 500,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 5 000,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 1 400,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
51 154,00 51 154,00 0,00
Strona: 2
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
824,00 824,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 600,00 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224,00 224,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 -600,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 31 930,00 31 930,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 160,00 20 160,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 042,00 2 042,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 678,00 8 678,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 800,00 800,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 250,00 0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 400,00 18 400,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 025,00 11 025,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 955,00 955,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 385,00 6 385,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 35,00 35,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
50 850,00 53 300,00 2 450,00
75403 Jednostki terenowe Policji 4 000,00 1 000,00 -3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 000,00 -2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 -1 000,00
75405 Komendy powiatowe Policji 0,00 4 000,00 4 000,00
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
0,00 4 000,00 4 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 46 450,00 47 900,00 1 450,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
26 050,00 26 050,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 1 700,00 -300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 5 300,00 2 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 100,00 7 950,00 2 850,00
4260 Zakup energii 3 200,00 3 200,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 1 700,00 -2 800,00
4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 2 000,00 -600,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
29 000,00 29 000,00 0,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
29 000,00 29 000,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 25 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 140 000,00 74 339,00 -65 661,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
140 000,00 74 339,00 -65 661,00
Strona: 3
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
140 000,00 74 339,00 -65 661,00
758 Różne rozliczenia 97 000,00 50 000,00 -47 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 97 000,00 50 000,00 -47 000,00
4810 Rezerwy 50 000,00 50 000,00 0,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 47 000,00 0,00 -47 000,00
801 Oświata i wychowanie 3 371 989,00 3 396 089,00 24 100,00
80101 Szkoły podstawowe 1 740 332,00 1 766 432,00 26 100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
79 840,00 78 840,00 -1 000,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 572,00 1 572,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 026 200,00 1 021 700,00 -4 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 720,00 78 720,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 800,00 202 300,00 3 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 30 800,00 30 800,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4 700,00 1 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 912,00 82 461,00 -14 451,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 3 150,00 150,00
4260 Zakup energii 16 000,00 15 000,00 -1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 54 000,00 63 200,00 9 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 27 982,00 25 982,00 -2 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 400,00 1 600,00 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 2 600,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 000,00 -1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 506,00 94 806,00 300,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 58 001,00 35 001,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 201 668,00 201 668,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
8 200,00 8 200,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 200,00 119 450,00 250,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 380,00 8 380,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 800,00 28 500,00 -300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 300,00 4 300,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 556,00 10 356,00 -200,00
4260 Zakup energii 10 500,00 7 300,00 -3 200,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 3 400,00 3 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 2 250,00 50,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 532,00 9 532,00 0,00
80104 Przedszkola 282 380,00 282 380,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
7 800,00 7 800,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 500,00 130 500,00 -6 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 880,00 11 880,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 25 500,00 -1 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 144,00 8 744,00 2 600,00
Strona: 4
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4220 Zakup środków żywności 29 400,00 29 400,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 0,00
4260 Zakup energii 31 900,00 31 900,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 7 100,00 7 100,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 156,00 8 156,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 900,00 4 900,00
80110 Gimnazja 745 779,00 745 779,00 0,00
2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
5 152,00 5 152,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
22 600,00 22 600,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 000,00 293 500,00 1 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 24 000,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 900,00 58 400,00 -1 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 600,00 8 600,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 3 700,00 -800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 844,00 45 564,00 1 720,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 1 500,00 0,00
4260 Zakup energii 3 500,00 3 320,00 -180,00
4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 14 300,00 -1 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 144,00 20 094,00 1 950,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 1 000,00 700,00 -300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 800,00 -200,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 710,00 -490,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 206,00 26 206,00 0,00
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
0,00 216 633,00 216 633,00
6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
216 633,00 0,00 -216 633,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 279 400,00 277 400,00 -2 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
200,00 200,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 700,00 17 000,00 -1 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950,00 1 950,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 100,00 6 100,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 16 900,00 1 900,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 200,00 70 600,00 -5 600,00
4270 Zakup usług remontowych 39 216,00 42 216,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 113 400,00 114 000,00 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6 800,00 -200,00
Strona: 5
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 734,00 734,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 91 230,00 91 230,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 000,00 59 000,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 620,00 3 620,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 400,00 10 400,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 200,00 -600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 11 900,00 1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 910,00 2 910,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 200,00 -300,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 -500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 500,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 200,00 15 200,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 1 700,00 0,00
80195 Pozostała działalność 16 000,00 16 000,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 12 800,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 75 119,00 75 119,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 119,00 65 119,00 0,00
2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
3 570,00 3 570,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 850,00 350,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 17 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 800,00 20 399,00 -2 401,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 449,00 22 500,00 2 051,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 0,00
85195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
8 000,00 8 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00
852 Pomoc społeczna 2 258 315,00 2 258 315,00 0,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 562 666,00 1 562 666,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 492 186,00 1 492 186,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 850,00 26 850,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 885,00 30 885,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 735,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 080,00 5 080,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 430,00 5 430,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 1 100,00 0,00
Strona: 6
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
9 100,00 9 100,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 100,00 9 100,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
216 727,00 216 727,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 216 727,00 216 727,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 190 000,00 190 000,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 190 000,00 190 000,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 142 242,00 142 242,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
1 100,00 1 100,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 045,00 97 045,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 842,00 6 842,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 558,00 18 506,00 -52,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 522,00 2 493,00 -29,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 180,00 180,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 3 814,00 1 814,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 407,00 6 188,00 -1 219,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 3 386,00 -514,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 688,00 2 688,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 620,00 56 620,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 220,00 3 220,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 400,00 29 400,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 0,00
85295 Pozostała działalność 80 960,00 80 960,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 80 960,00 80 960,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 398,00 32 398,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 398,00 32 398,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 32 398,00 32 398,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 725 239,00 697 139,00 -28 100,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 980,00 9 980,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 0,00
4260 Zakup energii 4 600,00 4 600,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 300,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 330,00 330,00 0,00
90002 Gospodarka odpadami 88 586,00 88 586,00 0,00
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy
banków państwowych i innych instytucji finansowych
0,00 6 000,00 6 000,00
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
88 586,00 82 586,00 -6 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 14 400,00 14 400,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00
Strona: 7
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4300 Zakup usług pozostałych 9 400,00 9 400,00 0,00
90013 Schroniska dla zwierząt 5 000,00 4 500,00 -500,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 500,00 -500,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 197 400,00 159 100,00 -38 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 700,00 -6 300,00
4260 Zakup energii 95 000,00 95 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 0,00 -32 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 400,00 60 400,00 0,00
90095 Pozostała działalność 409 873,00 420 573,00 10 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 700,00 2 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 873,00 34 873,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375 000,00 383 000,00 8 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 559 496,00 109 496,00 -450 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 489 346,00 39 346,00 -450 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
5 375,00 5 375,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020,00 1 020,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 280,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500,00 15 850,00 1 350,00
4260 Zakup energii 7 970,00 7 970,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 450,00 -550,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 200,00 -800,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 368 000,00 0,00 -368 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 000,00 0,00 -82 000,00
92116 Biblioteki 19 850,00 19 850,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
19 850,00 19 850,00 0,00
92195 Pozostała działalność 50 300,00 50 300,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 250,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 706,00 3 206,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 400,00 21 100,00 1 700,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 944,00 13 744,00 -2 200,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 10 000,00 0,00
926 Kultura fizyczna i sport 276 600,00 95 400,00 -181 200,00
92695 Pozostała działalność 276 600,00 95 400,00 -181 200,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
18 000,00 18 000,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4 200,00 1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 700,00 14 700,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 600,00 8 200,00 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 0,00
Strona: 8
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 137 250,00 0,00 -137 250,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 750,00 0,00 -45 750,00
-1 712 075,00
Razem 11 066 681,00 9 354 606,00
Strona: 9
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl