Zmiany planu dochodów budżetowych
gminy Chodzież na rok 2005
Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/63/05  Rady
Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2005 r.
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
020 Leśnictwo 4 854,00 4 854,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 4 854,00 4 854,00 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 854,00 4 854,00 0,00
600 Transport i łączność 80 000,00 50 000,00 -30 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 80 000,00 50 000,00 -30 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
50 000,00 50 000,00 0,00
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
30 000,00 0,00 -30 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 177 985,00 187 451,00 9 466,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 177 985,00 187 451,00 9 466,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
21 949,00 21 949,00 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
82 202,00 82 202,00 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
58 834,00 67 000,00 8 166,00
0830 Wpływy z usług 12 000,00 14 000,00 2 000,00
0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 2 300,00 -700,00
750 Administracja publiczna 47 350,00 47 400,00 50,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 550,00 46 750,00 200,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
46 000,00 46 000,00 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych ustawami
550,00 750,00 200,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800,00 650,00 -150,00
0830 Wpływy z usług 800,00 650,00 -150,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
51 154,00 51 154,00 0,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
824,00 824,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
824,00 824,00 0,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 31 930,00 31 930,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
31 930,00 31 930,00 0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 400,00 18 400,00 0,00
Strona: 1
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 18 400,00 18 400,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
18 400,00 18 400,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
400,00 400,00 0,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
400,00 400,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3 647 748,00 3 654 927,00 7 179,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 738 385,00 1 738 385,00 0,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 170 165,00 1 170 165,00 0,00
0320 Podatek rolny 198 973,00 198 973,00 0,00
0330 Podatek leśny 189 228,00 189 228,00 0,00
0340 Podatek od środków transportowych 6 774,00 6 774,00 0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 1 000,00 0,00
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
172 245,00 172 245,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
993 371,00 993 950,00 579,00
0310 Podatek od nieruchomości 643 696,00 643 696,00 0,00
0320 Podatek rolny 211 654,00 211 654,00 0,00
0330 Podatek leśny 1 941,00 2 200,00 259,00
0340 Podatek od środków transportowych 66 260,00 66 260,00 0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 13 000,00 13 000,00 0,00
0370 Podatek od posiadania psów 5 200,00 5 200,00 0,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 200,00 0,00
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5 400,00 5 700,00 300,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 46 000,00 46 000,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 40,00 20,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
71 300,00 75 900,00 4 600,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 15 500,00 2 500,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 200,00 2 400,00 1 200,00
0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57 100,00 58 000,00 900,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
815 192,00 815 192,00 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 781 192,00 781 192,00 0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 34 000,00 34 000,00 0,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
29 500,00 31 500,00 2 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29 500,00 31 500,00 2 000,00
758 Różne rozliczenia 2 897 472,00 2 907 353,00 9 881,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2 021 947,00 2 021 947,00 0,00
Strona: 2
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 021 947,00 2 021 947,00 0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 560 838,00 560 838,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 560 838,00 560 838,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 149 000,00 158 881,00 9 881,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 120,00 120,00
0920 Pozostałe odsetki 62 000,00 67 000,00 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 85 239,00 90 000,00 4 761,00
2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 1 761,00 1 761,00 0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 165 687,00 165 687,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 165 687,00 165 687,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 89 704,00 92 704,00 3 000,00
80101 Szkoły podstawowe 7 860,00 7 860,00 0,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
6 288,00 6 288,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
1 572,00 1 572,00 0,00
80104 Przedszkola 28 000,00 31 000,00 3 000,00
0830 Wpływy z usług 28 000,00 31 000,00 3 000,00
80110 Gimnazja 20 294,00 20 294,00 0,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
3 144,00 3 144,00 0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
17 150,00 17 150,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 33 350,00 33 350,00 0,00
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
33 350,00 33 350,00 0,00
80195 Pozostała działalność 200,00 200,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
200,00 200,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 791 611,00 1 791 911,00 300,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 562 666,00 1 562 666,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 562 666,00 1 562 666,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
9 100,00 9 100,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
9 100,00 9 100,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
125 925,00 125 925,00 0,00
Strona: 3
Stan na
dzień:29-11-05
Stan na
dzień:29-12-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
49 500,00 49 500,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
76 425,00 76 425,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 69 100,00 69 100,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
69 100,00 69 100,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 2 300,00 300,00
0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 300,00 300,00
85295 Pozostała działalność 22 820,00 22 820,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
22 820,00 22 820,00 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 398,00 30 398,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 398,00 30 398,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
30 398,00 30 398,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 750 388,00 756 138,00 5 750,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 748 888,00 753 888,00 5 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
15 000,00 20 000,00 5 000,00
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
550 416,00 550 416,00 0,00
6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
183 472,00 183 472,00 0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
1 500,00 2 250,00 750,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 2 250,00 750,00
5 626,00
Razem 9 569 064,00 9 574 690,00
Strona: 4
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl