Zmiany planu wydatków budżetowych
gminy Chodzież na rok 2005
Załacznik nr 2 do uchwały nr II/16/2005 Rady
Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 163 813,00 194 913,00 31 100,00
01009 Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 0,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  do sektora
finansów publicznych
10 000,00 10 000,00 0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 140 000,00 140 000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 140 000,00 0,00
01030 Izby rolnicze 8 213,00 8 213,00 0,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
8 213,00 8 213,00 0,00
01095 Pozostała działalność 5 600,00 36 700,00 31 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 500,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 4 300,00 4 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 22 900,00 22 400,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 4 400,00 4 400,00
600 Transport i łączność 1 085 100,00 1 185 100,00 100 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 085 100,00 1 185 100,00 100 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 800,00 20 800,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 105 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 75 000,00 175 000,00 100 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 44 200,00 44 200,00 0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 630 000,00 630 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 210 000,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 66 000,00 66 000,00 0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 000,00 66 000,00 0,00
4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 63 000,00 0,00
710 Działalność usługowa 25 300,00 25 300,00 0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 20 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00
71035 Cmentarze 5 300,00 5 300,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 300,00 0,00
750 Administracja publiczna 1 322 018,00 1 339 018,00 17 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 000,00 46 000,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 392,00 35 392,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 500,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 328,00 6 328,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 867,00 867,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 219,00 219,00 0,00
Strona: 1
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 694,00 694,00 0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 750,00 65 750,00 2 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 750,00 60 750,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 2 700,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 189 768,00 1 203 268,00 13 500,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
300,00 300,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 603 787,00 603 787,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 35 000,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 164,00 100 164,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 725,00 13 725,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 650,00 56 650,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 0,00
4260 Zakup energii 16 000,00 16 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 142 450,00 142 450,00 0,00
4350 Opłaty za usługi internetowe 5 000,00 5 000,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 16 000,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 692,00 14 692,00 0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500,00 15 000,00 13 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 60 000,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 4 000,00 0,00
75095 Pozostała działalność 22 500,00 24 000,00 1 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 16 500,00 1 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 5 000,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 1 400,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
824,00 824,00 0,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
824,00 824,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 224,00 224,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
50 850,00 50 850,00 0,00
75403 Jednostki terenowe Policji 4 000,00 4 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 46 450,00 46 450,00 0,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
16 750,00 16 750,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00
Strona: 2
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 4 400,00 0,00
4260 Zakup energii 4 200,00 4 200,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 12 500,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 3 600,00 0,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
29 000,00 29 000,00 0,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
29 000,00 29 000,00 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 25 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00
757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 150 000,00 0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
150 000,00 150 000,00 0,00
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
150 000,00 150 000,00 0,00
758 Różne rozliczenia 407 025,00 407 025,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 407 025,00 407 025,00 0,00
4810 Rezerwy 270 000,00 270 000,00 0,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 025,00 137 025,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 3 074 750,00 3 074 750,00 0,00
80101 Szkoły podstawowe 1 924 640,00 1 924 640,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
87 940,00 87 940,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 227 400,00 1 227 400,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 100,00 87 100,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 100,00 245 100,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 34 600,00 34 600,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 500,00 57 500,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 3 000,00 0,00
4260 Zakup energii 22 500,00 22 500,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 33 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 900,00 11 900,00 0,00
4350 Opłaty za usługi internetowe 1 900,00 1 900,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 3 600,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 600,00 103 600,00 0,00
80104 Przedszkola 277 280,00 277 280,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
7 800,00 7 800,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 0,00 -20 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 500,00 140 500,00 0,00
Strona: 3
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 880,00 11 880,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 000,00 28 000,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 200,00 5 200,00 0,00
4220 Zakup środków żywności 18 900,00 38 900,00 20 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 0,00
4260 Zakup energii 22 900,00 22 900,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00
4350 Opłaty za usługi internetowe 500,00 500,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 100,00 8 100,00 0,00
80110 Gimnazja 492 700,00 492 700,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
22 100,00 22 100,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 000,00 305 000,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 24 000,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 900,00 69 900,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 600,00 8 600,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 24 000,00 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 0,00
4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 600,00 0,00
4350 Opłaty za usługi internetowe 1 000,00 1 000,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 300,00 24 300,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 251 300,00 251 300,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
200,00 200,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 700,00 22 700,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 950,00 1 950,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 800,00 6 800,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 15 000,00 15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 500,00 48 500,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 156 600,00 141 600,00 -15 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750,00 750,00 0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 113 630,00 113 630,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 000,00 55 000,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 620,00 3 620,00 0,00
Strona: 4
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 200,00 10 200,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 400,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 800,00 1 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 26 700,00 26 700,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 410,00 2 410,00 0,00
4350 Opłaty za usługi internetowe 1 800,00 0,00 -1 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00 1 500,00 0,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 200,00 15 200,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 700,00 11 700,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00
851 Ochrona zdrowia 60 925,00 75 119,00 14 194,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 925,00 65 119,00 14 194,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 800,00 15 800,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 025,00 38 219,00 14 194,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 0,00
85195 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
10 000,00 10 000,00 0,00
852 Pomoc społeczna 2 161 278,00 2 179 796,00 18 518,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 448 000,00 1 448 000,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 1 410 040,00 1 386 040,00 -24 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 000,00 21 000,00 4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 32 000,00 20 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 141,00 1 141,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 819,00 7 819,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
9 100,00 9 100,00 0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 100,00 9 100,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
209 002,00 212 002,00 3 000,00
3110 Świadczenia społeczne 207 370,00 210 370,00 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 632,00 1 632,00 0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 240 000,00 240 000,00 0,00
3110 Świadczenia społeczne 240 000,00 240 000,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 140 416,00 142 242,00 1 826,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
1 100,00 1 100,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 862,00 96 862,00 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 842,00 6 842,00 0,00
Strona: 5
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 636,00 18 364,00 728,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 376,00 2 474,00 98,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 7 800,00 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 3 900,00 0,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600,00 2 600,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 620,00 56 620,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 220,00 3 220,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 220,00 0,00 -3 220,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 400,00 29 400,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 0,00
85295 Pozostała działalność 58 140,00 71 832,00 13 692,00
3110 Świadczenia społeczne 58 140,00 71 832,00 13 692,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,00 2 000,00 0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 000,00 2 000,00 0,00
3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 2 000,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 229 050,00 1 236 180,00 7 130,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 250,00 9 380,00 7 130,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 0,00
4260 Zakup energii 0,00 4 000,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 500,00 3 300,00 2 800,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 330,00 330,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 15 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 192 000,00 192 000,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00
4260 Zakup energii 95 000,00 95 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 37 000,00 0,00
90095 Pozostała działalność 1 019 800,00 1 019 800,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 59 800,00 59 800,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 70 000,00 0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 667 500,00 667 500,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 500,00 222 500,00 0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 546 225,00 546 225,00 0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 475 375,00 490 375,00 15 000,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
5 375,00 5 375,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 12 000,00 12 000,00
4260 Zakup energii 0,00 3 000,00 3 000,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00
Strona: 6
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 368 000,00 368 000,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82 000,00 82 000,00 0,00
92116 Biblioteki 19 850,00 19 850,00 0,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
19 850,00 19 850,00 0,00
92195 Pozostała działalność 51 000,00 36 000,00 -15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00
4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 8 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 10 000,00 -15 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 268 000,00 268 000,00 0,00
92695 Pozostała działalność 268 000,00 268 000,00 0,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
18 000,00 18 000,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 14 000,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 500,00 -500,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 800,00 180 800,00 0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 200,00 45 200,00 0,00
187 942,00
Razem 10 642 158,00 10 830 100,00
Strona: 7
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl