Zmiany planu dochodów budżetowych
gminy Chodzież na rok 2005
Załącznik nr 1 do uchwały nr II/16/2005 Rady
Gminy w Chodzieży z dnia 30 marca 2005 r.
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
020 Leśnictwo 4 500,00 4 500,00 0,00
02001 Gospodarka leśna 4 500,00 4 500,00 0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 500,00 4 500,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 89 485,00 104 485,00 15 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 89 485,00 104 485,00 15 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
2 949,00 17 949,00 15 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
7 202,00 7 202,00 0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
72 334,00 72 334,00 0,00
0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 0,00
0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 0,00
750 Administracja publiczna 49 050,00 49 050,00 0,00
75011 Urzędy wojewódzkie 46 550,00 46 550,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
46 000,00 46 000,00 0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych ustawami
550,00 550,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500,00 2 500,00 0,00
0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 0,00
0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
824,00 824,00 0,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
824,00 824,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
824,00 824,00 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
400,00 400,00 0,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
400,00 400,00 0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3 541 797,00 3 541 797,00 0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 180 767,00 1 707 236,00 526 469,00
0310 Podatek od nieruchomości 643 696,00 1 170 165,00 526 469,00
Strona: 1
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
0320 Podatek rolny 198 973,00 198 973,00 0,00
0330 Podatek leśny 189 228,00 189 228,00 0,00
0340 Podatek od środków transportowych 6 774,00 6 774,00 0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 60 000,00 0,00
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację
zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
82 096,00 82 096,00 0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
1 470 213,00 943 744,00 -526 469,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 170 165,00 643 696,00 -526 469,00
0320 Podatek rolny 211 654,00 211 654,00 0,00
0330 Podatek leśny 1 941,00 1 941,00 0,00
0340 Podatek od środków transportowych 66 260,00 66 260,00 0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 13 000,00 13 000,00 0,00
0370 Podatek od posiadania psów 4 193,00 4 193,00 0,00
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3 000,00 3 000,00 0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
60 125,00 60 125,00 0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 000,00 8 000,00 0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 200,00 1 200,00 0,00
0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50 925,00 50 925,00 0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
801 192,00 801 192,00 0,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 781 192,00 781 192,00 0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 000,00 20 000,00 0,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
29 500,00 29 500,00 0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 29 500,00 29 500,00 0,00
758 Różne rozliczenia 2 796 472,00 2 826 472,00 30 000,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
2 021 947,00 2 021 947,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 021 947,00 2 021 947,00 0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 560 838,00 560 838,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 560 838,00 560 838,00 0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 48 000,00 78 000,00 30 000,00
0920 Pozostałe odsetki 23 000,00 23 000,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 55 000,00 30 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 165 687,00 165 687,00 0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 165 687,00 165 687,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 61 350,00 61 350,00 0,00
80104 Przedszkola 28 000,00 28 000,00 0,00
0830 Wpływy z usług 28 000,00 28 000,00 0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 33 350,00 33 350,00 0,00
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
33 350,00 33 350,00 0,00
852 Pomoc społeczna 1 648 900,00 1 662 592,00 13 692,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
1 448 000,00 1 448 000,00 0,00
Strona: 2
Stan na
dzień:25-02-05
Stan na
dzień:30-03-05
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
85212 1 448 000,00 1 448 000,00 0,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 448 000,00 1 448 000,00 0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
9 100,00 9 100,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
9 100,00 9 100,00 0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
121 200,00 121 200,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
49 500,00 49 500,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
71 700,00 71 700,00 0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 69 100,00 69 100,00 0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
69 100,00 69 100,00 0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 500,00 1 500,00 0,00
0830 Wpływy z usług 1 500,00 1 500,00 0,00
85295 Pozostała działalność 0,00 13 692,00 13 692,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
0,00 13 692,00 13 692,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 750 388,00 750 388,00 0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 748 888,00 748 888,00 0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
15 000,00 15 000,00 0,00
6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
550 416,00 550 416,00 0,00
6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
183 472,00 183 472,00 0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych
1 500,00 1 500,00 0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 1 500,00 0,00
58 692,00
Razem 8 943 166,00 9 001 858,00
Strona: 3
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl