Załacznik nr 2 do uchwały nr VII/58/04 Rady
Gminy w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2004 r.
Plan wydatków budżetowych gminy
Chodzież na rok 2005
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 148 213,00 0,00 148 213,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 140 000,00 0,00 140 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 0,00 140 000,00
01030 Izby rolnicze 8 213,00 0,00 8 213,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
8 213,00 0,00 8 213,00
600 Transport i łączność 732 100,00 0,00 732 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 732 100,00 0,00 732 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 800,00 0,00 20 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 000,00 0,00 105 000,00
4270 Zakup usług remontowych 75 000,00 0,00 75 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 44 200,00 0,00 44 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487 000,00 0,00 487 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 66 000,00 0,00 66 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66 000,00 0,00 66 000,00
4260 Zakup energii 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 0,00 63 000,00
710 Działalność usługowa 25 300,00 0,00 25 300,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 0,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 20 000,00
71035 Cmentarze 5 300,00 0,00 5 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 0,00 5 300,00
750 Administracja publiczna 1 344 868,00 46 000,00 1 390 868,00
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 46 000,00 46 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 35 392,00 35 392,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 500,00 2 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 6 328,00 6 328,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 867,00 867,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 219,00 219,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 694,00 694,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 750,00 0,00 63 750,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 750,00 0,00 60 750,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 0,00 1 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 258 618,00 0,00 1 258 618,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
300,00 0,00 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 603 787,00 0,00 603 787,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 0,00 35 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100 164,00 0,00 100 164,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 725,00 0,00 13 725,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 000,00 0,00 65 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 0,00 70 000,00
Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4260 Zakup energii 16 000,00 0,00 16 000,00
4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 0,00 35 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 142 450,00 0,00 142 450,00
4350 Opłaty za usługi internetowe 5 000,00 0,00 5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 0,00 16 000,00
4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 0,00 15 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 692,00 0,00 14 692,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1 500,00 0,00 1 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 65 000,00 0,00 65 000,00
75095 Pozostała działalność 22 500,00 0,00 22 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 0,00 15 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 0,00 5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 0,00 1 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 0,00 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 0,00 400,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,00 824,00 824,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
0,00 824,00 824,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 224,00 224,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 600,00 600,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
50 450,00 400,00 50 850,00
75403 Jednostki terenowe Policji 4 000,00 0,00 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 46 450,00 0,00 46 450,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
16 750,00 0,00 16 750,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 0,00 4 400,00
4260 Zakup energii 4 200,00 0,00 4 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 0,00 15 500,00
4430 Różne opłaty i składki 3 600,00 0,00 3 600,00
75414 Obrona cywilna 0,00 400,00 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 200,00 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
29 000,00 0,00 29 000,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
29 000,00 0,00 29 000,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 0,00 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 3 000,00
757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 0,00 150 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
150 000,00 0,00 150 000,00
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
150 000,00 0,00 150 000,00
Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
758 Różne rozliczenia 352 025,00 0,00 352 025,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 352 025,00 0,00 352 025,00
4810 Rezerwy 215 000,00 0,00 215 000,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 137 025,00 0,00 137 025,00
801 Oświata i wychowanie 2 959 750,00 0,00 2 959 750,00
80101 Szkoły podstawowe 1 952 300,00 0,00 1 952 300,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
104 700,00 0,00 104 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 081 800,00 0,00 1 081 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90 300,00 0,00 90 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 900,00 0,00 230 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 32 600,00 0,00 32 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 0,00 60 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 3 000,00
4260 Zakup energii 22 000,00 0,00 22 000,00
4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 300,00 0,00 14 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 0,00 3 600,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103 600,00 0,00 103 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00
80104 Przedszkola 235 000,00 0,00 235 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
9 300,00 0,00 9 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 118 100,00 0,00 118 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 300,00 0,00 12 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 0,00 27 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 0,00 3 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00 0,00 6 400,00
4220 Zakup środków żywności 18 900,00 0,00 18 900,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 1 000,00
4260 Zakup energii 22 900,00 0,00 22 900,00
4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 0,00 3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 100,00 0,00 8 100,00
80110 Gimnazja 445 900,00 0,00 445 900,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
26 300,00 0,00 26 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 200,00 0,00 263 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 0,00 25 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 500,00 0,00 57 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 8 200,00 0,00 8 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 800,00 0,00 26 800,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 0,00 1 000,00
4260 Zakup energii 3 500,00 0,00 3 500,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 0,00 6 400,00
Strona: 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 0,00 1 500,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 300,00 0,00 24 300,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 242 700,00 0,00 242 700,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
200,00 0,00 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 700,00 0,00 22 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 0,00 2 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 400,00 0,00 4 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 0,00 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 500,00 0,00 48 500,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 156 600,00 0,00 156 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 700,00 0,00 700,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 70 750,00 0,00 70 750,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 0,00 47 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 0,00 3 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 800,00 0,00 8 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 0,00 1 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 400,00 0,00 1 400,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 100,00 0,00 13 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 100,00 0,00 13 100,00
851 Ochrona zdrowia 60 925,00 0,00 60 925,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 925,00 0,00 50 925,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 800,00 0,00 15 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 025,00 0,00 34 025,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800,00
85195 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 10 000,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
10 000,00 0,00 10 000,00
852 Pomoc społeczna 654 678,00 1 506 600,00 2 161 278,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00 1 448 000,00 1 448 000,00
3110 Świadczenia społeczne 0,00 1 410 040,00 1 410 040,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 17 000,00 17 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 12 000,00 12 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 141,00 1 141,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 7 819,00 7 819,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
0,00 9 100,00 9 100,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 9 100,00 9 100,00
Strona: 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
159 502,00 49 500,00 209 002,00
3110 Świadczenia społeczne 157 870,00 49 500,00 207 370,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 632,00 0,00 1 632,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 240 000,00 0,00 240 000,00
3110 Świadczenia społeczne 240 000,00 0,00 240 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 140 416,00 0,00 140 416,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)
1 100,00 0,00 1 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 862,00 0,00 96 862,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 842,00 0,00 6 842,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 636,00 0,00 17 636,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 2 376,00 0,00 2 376,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 800,00 0,00 6 800,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 0,00 3 900,00
4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 300,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600,00 0,00 2 600,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 620,00 0,00 56 620,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3 220,00 0,00 3 220,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 400,00 0,00 29 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 0,00 24 000,00
85295 Pozostała działalność 58 140,00 0,00 58 140,00
3110 Świadczenia społeczne 58 140,00 0,00 58 140,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,00 0,00 2 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 000,00 0,00 2 000,00
3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 0,00 2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 706 800,00 0,00 706 800,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 0,00 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 15 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 192 000,00 0,00 192 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00
4260 Zakup energii 95 000,00 0,00 95 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 0,00 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 0,00 37 000,00
90095 Pozostała działalność 499 800,00 0,00 499 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 59 800,00 0,00 59 800,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 000,00 0,00 440 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 850,00 0,00 90 850,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000,00 0,00 20 000,00
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00
92116 Biblioteki 19 850,00 0,00 19 850,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
19 850,00 0,00 19 850,00
92195 Pozostała działalność 51 000,00 0,00 51 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00
Strona: 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4260 Zakup energii 8 000,00 0,00 8 000,00
4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 0,00 25 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 92 000,00 0,00 92 000,00
92695 Pozostała działalność 92 000,00 0,00 92 000,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
18 000,00 0,00 18 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 0,00 14 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00
Razem 7 464 959,00 1 553 824,00 9 018 783,00
Strona: 6