Zmiany planu wydatków budżetowych
gminy Chodzież na rok 2004
Załacznik nr 2 do uchwały nr V/39/04 Rady Gminy
w Chodzieży z dnia 29 września 2004 r.
Stan na
dzień:28-06-04
Stan na
dzień:29-09-04
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
600 Transport i łączność 1 301 100,00 1 324 100,00 23 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 30 000,00 30 000,00
6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
0,00 30 000,00 30 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 301 100,00 1 294 100,00 -7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 12 000,00 7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 41 000,00 57 000,00 16 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 000,00 1 111 000,00 -30 000,00
750 Administracja publiczna 1 230 507,00 1 214 607,00 -15 900,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 57 508,00 57 508,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 700,00 -300,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 300,00 300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 112 771,00 1 096 771,00 -16 000,00
4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 15 000,00 4 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 80 000,00 -20 000,00
75095 Pozostała działalność 21 500,00 21 600,00 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 650,00 250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 0,00 -150,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
43 450,00 43 450,00 0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 36 950,00 36 950,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4 100,00 1 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 7 350,00 -1 450,00
4430 Różne opłaty i składki 2 250,00 2 600,00 350,00
801 Oświata i wychowanie 2 880 280,00 2 860 280,00 -20 000,00
80101 Szkoły podstawowe 1 558 706,00 1 548 706,00 -10 000,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
96 990,00 94 490,00 -2 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 931 951,00 945 951,00 14 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 833,00 192 833,00 2 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 27 628,00 28 128,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 700,00 48 700,00 -8 000,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 3 000,00 -1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 600,00 19 600,00 5 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 40 000,00 -20 000,00
80104 Przedszkola 484 607,00 479 607,00 -5 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 320,00 267 320,00 -5 000,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 232 340,00 232 340,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 950,00 21 450,00 4 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 183 400,00 178 900,00 -4 500,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 105 484,00 100 484,00 -5 000,00
Strona: 1
Stan na
dzień:28-06-04
Stan na
dzień:29-09-04
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
4270 Zakup usług remontowych 47 354,00 42 354,00 -5 000,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 687,00 12 687,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 11 687,00 12 196,00 509,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 491,00 -509,00
851 Ochrona zdrowia 55 500,00 55 500,00 0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 500,00 47 500,00 0,00
2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
0,00 2 541,00 2 541,00
4300 Zakup usług pozostałych 36 200,00 33 659,00 -2 541,00
852 Pomoc społeczna 1 215 150,00 1 374 660,00 159 510,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
502 633,00 636 113,00 133 480,00
3110 Świadczenia społeczne 476 544,00 606 483,00 129 939,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 13 141,00 6 141,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 3 400,00 -2 600,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
232 200,00 231 443,00 -757,00
3110 Świadczenia społeczne 191 421,00 220 384,00 28 963,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 779,00 11 059,00 -29 720,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 595,00 142 665,00 16 070,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 660,00 8 060,00 4 400,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 12 500,00 12 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 000,00 -500,00
4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 -400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 481,00 2 551,00 70,00
85295 Pozostała działalność 49 860,00 60 577,00 10 717,00
3110 Świadczenia społeczne 49 860,00 60 577,00 10 717,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 976 113,00 2 003 878,00 27 765,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 125 613,00 153 378,00 27 765,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 000,00 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 21 765,00 -12 235,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 89 200,00 89 200,00 0,00
92195 Pozostała działalność 70 000,00 70 000,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 18 000,00 -7 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 17 000,00 7 000,00
174 375,00
Razem 9 642 220,00 9 816 595,00
Strona: 2
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl