Zmiany planu dochodów budżetowych
gminy Chodzież na rok 2004
Załącznik nr 1 do uchwały nr V/39/04   Rady
Gminy w Chodzieży z dnia 29 września 2004 r.
Stan na
dzień:28-06-04
Stan na
dzień:29-09-04
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 257 109,00 257 409,00 300,00
01095 Pozostała działalność 257 109,00 257 409,00 300,00
0920 Pozostałe odsetki 200,00 500,00 300,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
3 140 812,00 3 152 812,00 12 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i
darowizn oraz podatków i opłat lokalnych
2 309 215,00 2 321 215,00 12 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 540 000,00 1 550 000,00 10 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000,00 16 000,00 2 000,00
758 Różne rozliczenia 2 985 669,00 2 996 669,00 11 000,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 34 000,00 45 000,00 11 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 25 000,00 11 000,00
801 Oświata i wychowanie 87 246,00 103 712,00 16 466,00
80101 Szkoły podstawowe 12 530,00 28 996,00 16 466,00
2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
0,00 16 466,00 16 466,00
852 Pomoc społeczna 724 267,00 867 707,00 143 440,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
502 633,00 636 113,00 133 480,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
496 094,00 629 574,00 133 480,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
125 500,00 124 743,00 -757,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
125 500,00 104 213,00 -21 287,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
0,00 20 530,00 20 530,00
85295 Pozostała działalność 0,00 10 717,00 10 717,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)
0,00 10 717,00 10 717,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203 239,00 215 904,00 12 665,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 187 626,00 195 626,00 8 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
4 000,00 12 000,00 8 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 15 613,00 20 278,00 4 665,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
15 613,00 20 278,00 4 665,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 600,00 600,00
Strona: 1
Stan na
dzień:28-06-04
Stan na
dzień:29-09-04
Zmiana
Dział Rozdział Paragraf Treść
Ogółem Ogółem Ogółem
92195 Pozostała działalność 0,00 600,00 600,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
0,00 600,00 600,00
196 471,00
Razem 7 619 825,00 7 816 296,00
Strona: 2
Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl