Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w
Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Plan wydatków budżetowych gminy
Chodzież na rok 2004
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 609 060,00 0,00 609 060,00
01030 Izby rolnicze 7 600,00 0,00 7 600,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
7 600,00 0,00 7 600,00
01095 Pozostała działalność 601 460,00 0,00 601 460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 0,00 4 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 560,00 0,00 4 560,00
4260 Zakup energii 60 200,00 0,00 60 200,00
4300 Zakup usług pozostałych 79 700,00 0,00 79 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800,00
4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 0,00 23 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 429 000,00 0,00 429 000,00
600 Transport i łączność 809 100,00 0,00 809 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 809 100,00 0,00 809 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 0,00 51 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 723 000,00 0,00 723 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 81 000,00 0,00 81 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 000,00 0,00 81 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
4260 Zakup energii 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 73 000,00 0,00 73 000,00
710 Działalność usługowa 20 000,00 0,00 20 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 0,00 20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 20 000,00
750 Administracja publiczna 1 066 779,00 38 728,00 1 105 507,00
75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 38 728,00 38 728,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 29 409,00 29 409,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 356,00 2 356,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 258,00 5 258,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 721,00 721,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 290,00 290,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 694,00 694,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 57 508,00 0,00 57 508,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 508,00 0,00 54 508,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 987 771,00 0,00 987 771,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 530 998,00 0,00 530 998,00
Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 414,00 0,00 39 414,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 362,00 0,00 101 362,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 13 905,00 0,00 13 905,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 0,00 65 000,00
4260 Zakup energii 20 400,00 0,00 20 400,00
4270 Zakup usług remontowych 75 000,00 0,00 75 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 0,00 85 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 0,00 15 000,00
4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 0,00 11 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 692,00 0,00 14 692,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 0,00 15 000,00
75095 Pozostała działalność 21 500,00 0,00 21 500,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 200,00 0,00 14 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 0,00 5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 1 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 0,00 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,00 820,00 820,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
0,00 820,00 820,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 160,00 160,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 660,00 660,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 40 950,00 2 500,00 43 450,00
75403 Jednostki terenowe Policji 4 000,00 0,00 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 36 950,00 0,00 36 950,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 600,00 0,00 19 600,00
4260 Zakup energii 4 300,00 0,00 4 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 800,00 0,00 8 800,00
4430 Różne opłaty i składki 2 250,00 0,00 2 250,00
75414 Obrona cywilna 0,00 2 500,00 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 300,00 1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 200,00 1 200,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
28 600,00 0,00 28 600,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
28 600,00 0,00 28 600,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 000,00 0,00 25 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 3 000,00
757 Obsługa długu publicznego 40 000,00 0,00 40 000,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
40 000,00 0,00 40 000,00
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
40 000,00 0,00 40 000,00
758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 50 000,00
Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 0,00 50 000,00
4810 Rezerwy 50 000,00 0,00 50 000,00
801 Oświata i wychowanie 2 865 432,00 0,00 2 865 432,00
80101 Szkoły podstawowe 1 556 036,00 0,00 1 556 036,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 990,00 0,00 96 990,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 931 951,00 0,00 931 951,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 750,00 0,00 77 750,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 833,00 0,00 190 833,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 25 946,00 0,00 25 946,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 700,00 0,00 56 700,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 0,00 3 000,00
4260 Zakup energii 13 400,00 0,00 13 400,00
4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 600,00 0,00 14 600,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00
4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 0,00 2 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 366,00 0,00 75 366,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00
80104 Przedszkola 484 607,00 0,00 484 607,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 930,00 0,00 18 930,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 320,00 0,00 272 320,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 060,00 0,00 22 060,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 800,00 0,00 49 800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 6 980,00 0,00 6 980,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 337,00 0,00 19 337,00
4220 Zakup środków żywności 25 541,00 0,00 25 541,00
4260 Zakup energii 39 000,00 0,00 39 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00 0,00 3 600,00
4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 839,00 0,00 15 839,00
80110 Gimnazja 474 278,00 0,00 474 278,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 900,00 0,00 24 900,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 587,00 0,00 298 587,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 460,00 0,00 23 460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 960,00 0,00 57 960,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 460,00 0,00 7 460,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 0,00 25 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 2 000,00
4260 Zakup energii 4 000,00 0,00 4 000,00
4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 0,00 8 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00 0,00 1 200,00
4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 0,00 1 200,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 511,00 0,00 19 511,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 232 340,00 0,00 232 340,00
Strona: 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 950,00 0,00 16 950,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 400,00 0,00 1 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 0,00 3 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 450,00 0,00 450,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 150,00 0,00 22 150,00
4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 183 400,00 0,00 183 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00
4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 0,00 1 800,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 690,00 0,00 690,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 105 484,00 0,00 105 484,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 640,00 0,00 37 640,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 850,00 0,00 2 850,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 070,00 0,00 7 070,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 990,00 0,00 990,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 5 000,00
4270 Zakup usług remontowych 47 354,00 0,00 47 354,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 2 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00
4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 380,00 0,00 1 380,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 687,00 0,00 12 687,00
4300 Zakup usług pozostałych 12 687,00 0,00 12 687,00
851 Ochrona zdrowia 55 500,00 0,00 55 500,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 500,00 0,00 47 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 0,00 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 43 900,00 0,00 43 900,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00
85195 Pozostała działalność 8 000,00 0,00 8 000,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
8 000,00 0,00 8 000,00
852 Pomoc społeczna 491 771,00 298 835,00 790 606,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00 4 035,00 4 035,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 035,00 4 035,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
0,00 10 800,00 10 800,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 10 800,00 10 800,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
106 700,00 203 100,00 309 800,00
3110 Świadczenia społeczne 106 700,00 162 321,00 269 021,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 40 779,00 40 779,00
85215 Dodatki mieszkaniowe 230 000,00 0,00 230 000,00
3110 Świadczenia społeczne 230 000,00 0,00 230 000,00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0,00 7 000,00 7 000,00
3110 Świadczenia społeczne 0,00 7 000,00 7 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 703,00 73 900,00 124 603,00
Strona: 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 360,00 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 914,00 49 371,00 82 285,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 561,00 3 841,00 6 402,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 453,00 9 680,00 16 133,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 869,00 1 303,00 2 172,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 394,00 1 266,00 3 660,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 4 200,00 7 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 320,00 2 150,00 3 470,00
4430 Różne opłaty i składki 160,00 240,00 400,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 992,00 1 489,00 2 481,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 54 508,00 0,00 54 508,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 108,00 0,00 2 108,00
4300 Zakup usług pozostałych 52 400,00 0,00 52 400,00
85295 Pozostała działalność 49 860,00 0,00 49 860,00
3110 Świadczenia społeczne 49 860,00 0,00 49 860,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 000,00 0,00 2 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 000,00 0,00 2 000,00
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 0,00 2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 099 113,00 0,00 3 099 113,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 147 000,00 0,00 147 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0,00 1 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00
4260 Zakup energii 32 000,00 0,00 32 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 107 700,00 0,00 107 700,00
4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 3 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 500,00 0,00 4 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 0,00 1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 0,00 3 200,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 125 613,00 0,00 125 613,00
4260 Zakup energii 91 613,00 0,00 91 613,00
4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 0,00 34 000,00
90095 Pozostała działalność 2 822 000,00 0,00 2 822 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 0,00 58 000,00
4480 Podatek od nieruchomości 18 000,00 0,00 18 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 746 000,00 0,00 2 746 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 89 200,00 0,00 89 200,00
92116 Biblioteki 19 200,00 0,00 19 200,00
2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu
Warszawie na zadania bieżące   realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
19 200,00 0,00 19 200,00
92195 Pozostała działalność 70 000,00 0,00 70 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 0,00 27 000,00
4260 Zakup energii 8 000,00 0,00 8 000,00
4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 0,00 25 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 0,00 10 000,00
Strona: 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
926 Kultura fizyczna i sport 41 900,00 0,00 41 900,00
92695 Pozostała działalność 41 900,00 0,00 41 900,00
2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
17 500,00 0,00 17 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 400,00 0,00 10 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 0,00 14 000,00
Razem 9 390 405,00 340 883,00 9 731 288,00
Strona: 6