Załącznik nr 1 do uchwały  Rady Gminy w
Chodzieży z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Plan dochodów budżetowych gminy
Chodzież na rok 2004
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 256 909,00 0,00 256 909,00
01095 Pozostała działalność 256 909,00 0,00 256 909,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
4 500,00 0,00 4 500,00
0830 Wpływy z usług 252 409,00 0,00 252 409,00
600 Transport i łączność 2 000,00 0,00 2 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 0,00 2 000,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
2 000,00 0,00 2 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 136 345,00 0,00 136 345,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 136 345,00 0,00 136 345,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
3 497,00 0,00 3 497,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
8 428,00 0,00 8 428,00
0830 Wpływy z usług 13 000,00 0,00 13 000,00
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 100 420,00 0,00 100 420,00
0920 Pozostałe odsetki 11 000,00 0,00 11 000,00
750 Administracja publiczna 7 550,00 38 728,00 46 278,00
75011 Urzędy wojewódzkie 550,00 38 728,00 39 278,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 38 728,00 38 728,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych ustawami
550,00 0,00 550,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 000,00 0,00 7 000,00
0830 Wpływy z usług 7 000,00 0,00 7 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
0,00 820,00 820,00
75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
0,00 820,00 820,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 820,00 820,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 2 500,00 2 500,00
75414 Obrona cywilna 0,00 2 500,00 2 500,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 2 500,00 2 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
3 138 112,00 0,00 3 138 112,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn
oraz podatków i opłat lokalnych
2 309 215,00 0,00 2 309 215,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 540 000,00 0,00 1 540 000,00
0320 Podatek rolny 376 532,00 0,00 376 532,00
0330 Podatek leśny 151 525,00 0,00 151 525,00
0340 Podatek od środków transportowych 63 243,00 0,00 63 243,00
Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
0360 Podatek od spadków i darowizn 13 000,00 0,00 13 000,00
0370 Podatek od posiadania psów 4 500,00 0,00 4 500,00
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3 500,00 0,00 3 500,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 0,00 60 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 14 000,00 0,00 14 000,00
2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
82 915,00 0,00 82 915,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
62 500,00 0,00 62 500,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0,00 15 000,00
0480 Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 47 200,00 0,00 47 200,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 0,00 300,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
766 397,00 0,00 766 397,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 762 397,00 0,00 762 397,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 0,00 4 000,00
758 Różne rozliczenia 2 970 881,00 0,00 2 970 881,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
2 073 688,00 0,00 2 073 688,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 073 688,00 0,00 2 073 688,00
75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 40 668,00 0,00 40 668,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 668,00 0,00 40 668,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 829 525,00 0,00 829 525,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 829 525,00 0,00 829 525,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 27 000,00 0,00 27 000,00
0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 0,00 20 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 0,00 7 000,00
801 Oświata i wychowanie 47 701,00 0,00 47 701,00
80101 Szkoły podstawowe 9 860,00 0,00 9 860,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
9 860,00 0,00 9 860,00
80104 Przedszkola 37 841,00 0,00 37 841,00
0830 Wpływy z usług 30 000,00 0,00 30 000,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
7 841,00 0,00 7 841,00
852 Pomoc społeczna 2 880,00 298 835,00 301 715,00
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0,00 4 035,00 4 035,00
6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
0,00 4 035,00 4 035,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
0,00 10 800,00 10 800,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 10 800,00 10 800,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
0,00 203 100,00 203 100,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 203 100,00 203 100,00
85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0,00 7 000,00 7 000,00
Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 7 000,00 7 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 73 900,00 73 900,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 73 900,00 73 900,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 880,00 0,00 2 880,00
0830 Wpływy z usług 2 880,00 0,00 2 880,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 184 626,00 15 613,00 200 239,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 184 626,00 0,00 184 626,00
0830 Wpływy z usług 183 626,00 0,00 183 626,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
1 000,00 0,00 1 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 15 613,00 15 613,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
0,00 15 613,00 15 613,00
Razem 6 747 004,00 356 496,00 7 103 500,00
Strona: 3