Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2007