Informacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV Piła-Krzewina-Chodzież-GPZ Margonin w Sypniewie oraz demontaż starej napowietrznej linii j

 

Wójt Gminy Chodzież

Informuje


Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm. )z a w i a d a m i a m iż w Urzędzie Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 pokój nr 16 wyłożony jest do publicznego wglądu wniosek wraz z raportem , złożony przez firmę Relax Wind Park I Sp. z o.o. Pl. Piłsudzkiego 1 w Warszawie w imieniu której działa pełnomocnik Pan Jan Ostrycharz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej napowietrznej linii 110 kV Piła-Krzewina-Chodzież-GPZ Margonin w Sypniewie oraz demontaż starej napowietrznej linii jednotorowej 110 kV"

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chodzież, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałki do piątku w godz. od 700 do 1500), każdy ma prawo zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Chodzieży pokój nr 16 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28.Wójt Gminy Chodzież

  Zbigniew Salwa