Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej we wsi Podanin gm. Chodzież

 Chodzież, dnia 12 kwietnia 2007 roku

 

 

OŚ7624a/3/2007

 

                                                   Z A W I A D O M I E N I E
                                       o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 1,3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.Nr 98  poz. 1071 z 2000 r. z poźniejszymi zmianami ) oraz art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62  poz.627 z 2001 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

iż  z dniem 12 kwietnia 2007 r. zostało na wniosek Miejskich Wodociągów i Kanalizacji  w Chodzieży ul. Kochanowskiego 29  64-800 Chodzież  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej we wsi Podanin  gm. Chodzież 
Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony biorą czynny udział w toku prowadzonego postępowania oraz mogą zapoznać się z całością zebranych akt w sprawie, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży
ul. Notecka 28  pokój nr 15 tel. 067-28-21-608 w 23.

Otrzymują:
1. wg. rozdzielnika
2. a/a