Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m Strzelęcin gm. Chodzież

 

Chodzież, dnia 21 marca 2007 roku


OŚ7624a/2/2007
Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 1,3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z poźniejszymi zmianami ) oraz art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z 2001 z późniejszymi zmianami)


z a w i a d a m i a m


iż z dniem 21 marca 2007 r. zostało na wniosek Urzędu Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28. 64-800 Chodzież wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m Strzelęcin gm. Chodzież

Zgodnie z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony biorą czynny udział w toku prowadzonego postępowania oraz mogą zapoznać się z całością zebranych akt w sprawie, a także składać dowody i wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży

ul. Notecka 28 pokój nr 15 tel. 067-28-21-608 w 23.


Otrzymują:

1. wg. rozdzielnika

2. a/a