Uchwała X/76/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały NR XI/92/07 Rady Gminy w Chodzieży z 28.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.