Uchwała X/74/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego