Uchwała III/21/08 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2007 Wójtowi Gminy Chodzież