Uchwała Nr I/5/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przedłużenia obowiązujących taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz wysokości dopłat do taryf dla odbiorców