Uchwała Nr I/4/07 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia "Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Chodzież"