Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30czerwca 2017