Tryb pracy Rady Gminy Chodzież

Tryb pracy Rady

§ 24. Sesje Rady.
1. Rada obraduje na  sesjach  i rozstrzyga  w drodze  uchwał  sprawy  należące  do  jej 
kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach
prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
Postanowienia proceduralne,
Deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania, Oświadczenia –
zawierające stanowisko w określonej sprawie,
Apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
Opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie ma zastosowania przewidziany w
Statucie tryb
zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 25. Tryb pracy Rady, Sesje Rady
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej
niż raz na
kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady przyjętym przez Radę.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
§ 26. Przygotowanie sesji i jej przebieg
1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) Ustalenie porządku obrad,
2) Ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) Zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał,  dotyczących poszczególnych
punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – jeden z Wiceprzewodniczących.
4. O  terminie,  miejscu  i proponowanym  porządku  obrad  sesyjnych  powiadamia  się  radnych 
telefonicznie
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad lub w inny skuteczny sposób.
5. Termin ten nie dotyczy zwoływania sesji nadzwyczajnej na wniosek Wójta lub co najmniej ¼
ustawowego
składu Rady. W takim przypadku sesja winna odbyć się w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku no
zwołanie sesji.
6. Powiadomienie wraz  z materiałami  dotyczącymi  sesji  poświęconej  uchwaleniu  budżetu  i 
sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
7. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustępie 4, 5 i6 Rada może podjąć uchwałę o
odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony
przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę
porządku obrad.
8. Zawiadomienie   o terminie,   miejscu   i przedmiocie   obrad   Rady   powinno   być   podane  
do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
9. Terminy o jakich mowa w ust. 4, 5 i 6 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu
powiadomień
i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 27. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób
zaproszonych na sesję.
2. W  sesjach  Rady  uczestniczą   –  z głosem  doradczym  –  nie będące  radnymi  osoby  -  Wójt, 
     Zastępca
Wójta,Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do  udziału  w sesjach  Rady  mogą  zostać  zobowiązani  kierownicy  gminnych  jednostek
organizacyjnych
podlegających kontroli Rady.
§ 28. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w
przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 29. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 30. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.
§ 31. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na   wniosek   Przewodniczącego   obrad   bądź   radnego,   Rada   może   postanowić   o
przerwaniu      sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze
względu   na
niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe
obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili
obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
§ 32. 1. Kolejne  sesje  Rady  zwoływane  są  w terminach  ustalonych  w planie  pracy  Rady  lub 
w terminach
określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 26 ust. 5.
§ 33. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania
posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 34. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
1. W      razie      nieobecności      Przewodniczącego      czynności      określone      w ust. 1
wykonuje      jeden z Wiceprzewodniczących Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania
jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 35. 1. Otwarcie     sesji     następuje     po     wypowiedzeniu     przez     Przewodniczącego  
  Rady   formuły:
„Otwieram……….sesję Rady Gminy Chodzież”.
3. Po otwarciu sesji  Przewodniczący  Rady  stwierdza  na  podstawie  listy  obecności 
prawomocność  obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepisy § 33 ust. 2.
§ 36. Po stwierdzeniu  prawomocności  obrad  Przewodniczący  Rady  stawia  pytanie  o ewentualny 
wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
§ 37. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3) Sprawozdania komisji Rady z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
4) Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
5) Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
6) Interpelacje i zapytania radnych,
7) Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
8) Wolne głosy i wnioski.
§ 38. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez
komisje.
§ 39. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem
oraz
wynikających zeń pytań.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący
niezwłocznie
przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce
Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi udzielają właściwe rzeczowo
osoby, upoważnione do tego przez Wójta.

6. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do
Przewodniczącego
Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na
najbliższej
sesji Rady, w ramach odrębnego punktu obrad.
§ 40. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie i składane na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie
sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w
terminie 14 dni.
§ 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 41. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając
dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może
także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 42. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza  nad zwięzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówce „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący  Rady  przywołuje  radnego  „do 
porządku”,  a gdy  przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego
faktu w protokole.
4. Postanowienia  ust. 2 i  3 stosuje  się  odpowiednio  do  osób  spoza  Rady  zaproszonych  na 
sesję  i do
publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie Sali tym osobom spośród
publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają
powagę sesji.
§ 43. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego 
zgłoszone
na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 44. 1. Przewodniczący  Rady  udziela   głosu   poza   kolejnością   w sprawie   wniosków   natury
formalnej, w szczególności dotyczących:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porządku obrad,
- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
- zarządzenia przerwy,
- odesłania projektu uchwały do komisji,
- przeliczenia głosów,
- przestrzegania przepisów dotyczących obrad.
2. Wnioski  formalne  Przewodniczący  Rady  poddaje  pod  dyskusję  po  dopuszczeniu  jednego 
głosu     „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 45. 1. Sprawy  osobowe  Rada  rozpatruje  w obecności  zainteresowanego.  Rada  może  jednak  
postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego
na sesji.
§ 46. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby
zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do
zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może
udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porządku głosowania.
§ 47. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę: „
zamykam…………sesje Rady Gminy Chodzież”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust.2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 48. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie  lub  zmiana  podjętej  uchwały  może  nastąpić  tylko  w drodze  odrębnej  uchwały 
podjętej
nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 49. Do  wszystkich  osób  pozostających  w miejscu  obrad  po  zakończeniu  sesji  lub 
posiedzenia  mają
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
§ 50. 1. Pracownik  Urzędu  Gminy,  wyznaczony  przez  Wójta  w uzgodnieniu  z Przewodniczącym     
 Rady,
sporządza z każdej sesji protokół.
2.1)  Przebieg  sesji  nagrywa  się  na  nośnik  dźwięku,  który  przechowuje  się  do  czasu 
przyjęcia  protokołu,
o którym mowa w § 37 pkt 1.
§ 51. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
a) Numer,  datę  i miejsce  odbywania  się  sesji,  godzinę  jej  rozpoczęcia  i zakończenia  oraz 
wskazywać numery
uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
b) Stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
c) Imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
d) Odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e) Ustalony porządek obrad,
f) Przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych, jak również
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie pisemnych wystąpień,
g) Przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów; „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz
głosów nieważnych w przypadku głosowania tajnego,
h) Wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
i) Podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 52. 1. Poprawki lub uwagi do protokołu radni mają prawo zgłaszać do najbliższej sesji – przyjęcia
protokołu obrad,   przy   czym   o ich   uwzględnieniu   rozstrzyga   Przewodniczący   Rady   po  
wysłuchaniu     protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.
2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw 
do Rady.