Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróżewice działka 145, 146, cz. 153