Organizacja Rady Gminy

Organizacja wewnętrzna Rady

 

I. Rada jest organem stanowiącym w Gminie.


1. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
2. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie , w jakim wykonuje on
uchwały Rady.
3. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

II. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący,
2) I oraz II Wiceprzewodniczący,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisje stałe, wymienione w Statucie,
5) Doraźne komisje do określonych zadań.

III. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów,
3) Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
Komisja nie może liczyć sobie mniej niż 5 członków.
W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań,
określając ich skład i zakres działania.

IV. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
V. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
VI.. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) Określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) Przygotowanie projektu porządku obrad,
3) Dokonanie otwarcia sesji,
4) Powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
VII. Projekt porządku obrad o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie dotychczasowego
Wójta o stanie Gminy.

VIII. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący,
w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
1) przewodniczy obradom,
2) sprawuje policję sesyjną,
3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
4) zarządza i przeprowadza głosowania nad projektami uchwał,
5) podpisuje uchwały Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

IX. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego
z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na
wakujące stanowisko.


X. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 16 Statutu, jest upoważniony do
reprezentowania Rady na zewnątrz.
X.1 Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę
do reprezentowania jej na zewnątrz.
X.2. W zakresie, o jakim mowa w ust.1, Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
X.3 Pełnomocnikiem Przewodniczącego może być wyłącznie radny.


XI. Do obowiązków I Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub
Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.


XII. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący, lub wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
XIII. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz I Wiceprzewodniczącego Rady,
do kolejnego Wiceprzewodniczącego § 19 stosuje się odpowiednio.
XIV. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
XIV. 2. Podział zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
XV. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik wyznaczony przez Wójta.