Uchwała VIII/61/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie uchylenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Chodzież na rok 2012