Uchwała VII/49/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chodzież absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok