Uchwała IV/36/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nabycia na mienie Gminy Chodzież nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa