Uchwała III/29/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki