Uchwała IX/59/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018