Uchwała V/34/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska