Uchwała IV/25/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież w obrębie wsi Konstantynowo na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 148/3 i 214