Uchwała II/4/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych MWiK sp. z o.o.