Uchwała XV/86/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018