Uchwała VII/41/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież