Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010