Uchwała IV/25/10 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chodzież