Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008