Jesteś tutaj:   

Przetargi

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rataje (działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 384/21 i 384/22).

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2022

Wójt Gminy Chodzież

 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, gm. Chodzież (działka oznaczona numerem 63)

Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Zamawiający:

Gmina Chodzież

reprezentowana przez p. Kamilę Szejner - Wójta Gminy

ul. Notecka 28

64-800 Chodzież

 ZAWIADAMIA

 że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież i z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 opublikowanow Dzienniku Urzędowym UE Nr 2021/S 206-537761 z dnia 22.10.2021 r.

 i zostało  zarejestrowane na Platformie pod adresem:

https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

 Wszystkie dokumenty postępowania przetargowego są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania :

https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

 Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: GO.271.4.2021

 Termin składania ofert: do dnia 23.11.2021 r.  do godziny 10:00

 Wójt Gminy Chodzież

Kamila Szejner

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2021

Przebudowa drogi w Ratajach, ul. Chodzieska

Zamawiający :

Gmina Chodzież

reprezentowana przez p. Kamilę Szejner - Wójta Gminy

w imieniu, której działa

ZAWIADAMIA

 że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa drogi w Ratajach, ul. Chodzieska

opublikowanow Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr 2021/BZP 00163150/01 z dnia 30.08.2021 r.

 zostało  zarejestrowane na Platformie pod adresem :

https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

 Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: IZP.271.6.2021.AM

 Termin składania ofert : do dnia 16.09.2021 r.  do godziny 10:00

 

Wójt Gminy Chodzież

Kamila Szejner

 

Przebudowa drogi - Podanin dz. 345/3

Zamawiający :

Gmina Chodzież

reprezentowana przez p. Kamilę Szejner - Wójta Gminy

w imieniu, której działa

ZAWIADAMIA

 że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa drogi - Podanin dz. 345/3

opublikowanow Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr 2021/BZP 0000163164/01 z dnia 30.08.2021 r.

 zostało  zarejestrowane na Platformie pod adresem :

https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

 

 Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: IZP.271.5.2021.AM

 Termin składania ofert : do dnia 16.09.2021 r.  do godziny 10:00

Wójt Gminy Chodzież

                                                                                                                                                                                                                   Kamila Szejner

 

Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej 2021-2023.

Zamawiający :
Gmina Chodzież
reprezentowana przez p. Kamilę Szejner - Wójta Gminy
ul. Notecka 28
64-800 Chodzież


ZAWIADAMIA
że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :
Wykonywanie usług przewozów regularnych specjalnych dla uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy Chodzież w okresach nauki szkolnej
2021-2023.
opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr 2021/BZP 00135786/01 z dnia 03.08.2021 r.
zostało zarejestrowane na Platformie pod adresem :
https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl


Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: CUW.ZP.271.1.2021.AS.
Termin składania ofert : do dnia 13.08.2021 r. do godziny 11:00

 

                                                                                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                                                                                               Kamila Szejner

Remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy

Zamawiający :

Gmina Chodzież

reprezentowana przez p. Kamilę Szejner  Wójta Gminy

w imieniu, której działa

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie

reprezentowana przez p. Joannę Maćkowiak  Dyrektora Szkoły

w Oleśnicy, Oleśnica 5

64-800 Chodzież

 

ZAWIADAMIA

 że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy

opublikowanow Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr 2021/BZP 00121910/01 z dnia 21.07.2021 r.

zostało  zarejestrowane na Platformie pod adresem :

https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

 

 Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: SP.ZP.271.1.2021.JM

 Termin składania ofert : do dnia 05.08.2021 r.  do godziny 10:00

 Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                                                                                                  

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

Zamawiający :

Ochotnicza Straż Pożarna w Stróżewie

Stróżewo 55A

64-800 Chodzież

 

ZAWIADAMIA

 

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróżewie

opublikowanow Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00084058/01 z dnia 15.06.2021 r.

 

Postępowanie zostało  zarejestrowane na Platformie UZP - miniPortal : https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Termin składania ofert : do dnia 29.06.2021 r. do godziny 10:00.

 

Podaje się numer identyfikacyjny postępowania :

ID : 64abdc72-ece4-4fdf-9155-b0ed92ac0a56

 

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: OSP.ZP.271.1.2021

 

Marcin Tutak  Prezes OSP

Budowa drogi i oświetlenia drogowego - ul. Łąkowa, Rataje, gm. Chodzież

Gmina Chodzież

reprezentowana przez p. Kamilę Szejner - Wójta Gminy

ul. Notecka 28

64-800 Chodzież

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa drogi i oświetlenia drogowego - ul. Łąkowa, Rataje, gm. Chodzież

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr 2021/BZP 00065548/01 z dnia 26.05.2021 r.

zostało  zarejestrowane na Platformie pod adresem :

 

 https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

 

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ADB.271.1.2021

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Strzelcach

Gmina Chodzież

reprezentowana przez p. Kamilę Szejner - Wójta Gminy

ul. Notecka 28

64-800 Chodzież

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Strzelcach Gmina Chodzież

 opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr 2021/BZP 00064474/01 z dnia 26.05.2021 r.

 zostało  zarejestrowane na Platformie pod adresem :

 https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

 

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: SP.ZP.271.1.2021

Budowa drogi - Stróżewo gm. Chodzież

Gmina Chodzież

reprezentowana przez p. Kamilę Szejner - Wójta Gminy

ul. Notecka 28

64-800 Chodzież

ZAWIADAMIA

że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa drogi - Stróżewo gm. Chodzież

 opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr 2021/BZP 00039878/01 z dnia 26.04.2021 r.

 zostało  zarejestrowane na Platformie pod adresem :

 https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

 

Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: IZP.271.1.2021.AM

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2021

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2021

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2021

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Polska-Chodzież: Usługi związane z odpadami

2020/S 194-469484

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/11/2020

Czas lokalny: 09:00

Link do postępowania zarejestrowanego na Platformie zakupowej https://oneplace.marketplanet.pl lub przez profil nabywcy https://gminachodziez.ezamawiajacy.pl

Budowa drogi - Studzieniec ul. Spokojna

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ratajach przy ulicy Magnoliowej, obręb ewidencyjny: 0008 - Rataje, gmina Chodzież, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie (działka oznaczona numerem 377 o powierzchni 0,7882 ha).

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Nietuszkowo, gm. Chodzież; działka oznaczona numerem 172/6.

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kamionka, gm. Chodzież; działki oznaczone numerami 85 i 89

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Konstantynowo dz.110

Budowa drogi - Rataje Os. Łazienki

Nietuszkowo - utwardzenie terenu przy świetlicy

Budowa świetlicy - Zacharzyn

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2020

Wójt Gminy Chodzież o g ł a s z a

kolejny - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka oznaczona numerem 660 - Osiedle Wierzbowe).
 

Wójt Gminy Chodzież o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Budowa drogi Rataje ul. Makowa gm. Chodzież

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka oznaczona numerem 660 - Osiedle Wierzbowe).

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej (działka 325/10).

Dowozy szkolne uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chodzież w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Stróżewie, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka 237).

 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ratajach, stanowiącej własność Gminy Chodzież (działka 660).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z Gminy wiejskiej Chodzież - świadczenie usług opiekuńczych

Budowa drogi - Studzieniec ul. Wrzosowa Gm. Chodzież

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chcę, więc mogę - wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z Gminy wiejskiej Chodzież - świadczenie usług opiekuńczych

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Stróżewko dz. 31

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Kamionka dz. 86

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej (działka 325/10)

 

 

 

 

Budowa drogi - Rataje Os. Dębowe

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2019

Budowa drogi - Rataje Os. Dębowe

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słomki dz. 101

Rataje - termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej

Zespół Szkolno Przedszkolny w Stróżewie: Stróżewo - rozbudowa szkoły

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza  t r z e c i  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież na nieruchomości  gruntowej położonej  w Zacharzynie (działka gruntu oznaczona numerem 414/2 o powierzchni 0,4452 ha).
 

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Ratajach przy ulicy Lawendowej (działka 325/10).

 

Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słomki dz. 101

Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież

Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Strzelcach: Strzelce - rozbudowa szkoły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Chc, więc mogę-wsparcie osób niesamodzielnych i nepełnosprawnych z gminy wiejskiej Chodzież

Budowa drogi - Rataje ul. Leśna Polana

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Wójt Gminy Chodzież ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Zacharzynie  działka 414/2 o powierzchni  0,4452 ha.
 

Wójt Gminy Chodzież ogłasza

 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież, położonych w Ratajach przy ulicy Lawendowej (niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami 325/9 i 325/10)

 

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2018

WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chodzież, położonych w Ratajach przy ulicy Lawendowej (niezabudowane działki gruntu oznaczone numerami: 325/2, 325/3, 323/4, 325/5, 325/6, 325/7, 325/8, 325/9, 325/10)


szczegóły w ogłoszeniu

 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Zacharzynie - działka 414/2 o powierzchni 0,4452 ha przeznaczona pod zabudowę' Teren zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej.
 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Milczu – działka gruntu oznaczona numerem 486/1 o powierzchni 0,2020 ha przeznaczona na cele rolne.
 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Kamionce
- działka nr 128 o powierzchni 0,2774 ha przeznaczona na cele rolne.
 

Budowa budynku świetlicy wraz z przedszkolem w Nietuszkowie

Budowa drogi - Rataje ul. Łąkowa

Budowa drogi w Zacharzynie od km 0+001 do km 0+546

Dowozy szkolne uczniów z Gminy Chodzież do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019

Dowozy szkolne uczniów z Gminy Chodzież do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019


Dowozy szkolne uczniów z Gminy Chodzież do Gimnazjum przy Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019


Remont drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz dz. 607

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Strzelce dz.36

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróżewice działka 145, 146, cz. 153

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chodzież

Budowa drogi - Rataje ul. Górna

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych na rok 2017

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza  k o l e j n e  rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż  lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chodzież – lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 28 w miejscowości Podanin.
 

Wójt Gminy Chodzież

o g ł a s z a rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chodzież – lokal mieszkalny numer 3 w budynku numer 28 w Podaninie.
 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chodzież, położonej w Strzelęcinie – nieruchomość rolna oznaczona numerem ewidencyjnym 4/3 o powierzchni 0,4686 ha.
 
 

Wójt Gminy Chodzież

Wójt Gminy Chodzież ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 28 w miejscowości Podanin
 

Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy

Budowa drogi dojazdowej do pól i oświetlenia drogowego w m. Rudki dz. 38

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zacharzynie

Budowa drogi Studzieniec

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 3 w budynku numer 28 w miejscowości Podanin, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chodzieży księga wieczysta kw. nr PO1H/00026040/6, wraz z udziałem wynoszącym 1156/10000 części w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 445/1 o powierzchni 0,2036 ha i częściach wspólnych budynku, objętych księgą wieczystą kw. nr PO1H/00025091/1.
 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 1 w budynku numer 3 w miejscowości Kamionka wraz z udziałem wynoszącym 5560/15744 części w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 131 o powierzchni 0,2402 ha i częściach wspólnych budynków, objętej księgą wieczystą kw. nr PO1H/00027141/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
 

Wójt Gminy Chodzież

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Chodzież do dnia 29 października 2099 r. na nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w obrębie wsi Milcz, oznaczonej jako działka 365 o powierzchni 0,1191 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego pełniącego dawniej funkcję „dróżniczówki" i budowli - ogrodzenia i studni kopanej.
 

Wójt Gminy Chodzież ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego: lokal mieszkalny w budynku Nr 32 w miejscowości Stróżewice.

Budowa boiska Oleśnica

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Chodzież

Dowozy szkolne dzieci z gminy Chodzież do Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Dowozy szkolne dzieci z gminy Chodzież do Szkoły Podstawowej w Oleśnicy w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Dowozy szkolne dzieci z gminy Chodzież do Szkoły Podstawowej w Strzelcach w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Nietuszkowo, oznaczonej jako działka 225
 

WÓJT GMINY CHODZIEŻ

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie wsi Nietuszkowo, oznaczonej jako działka 132/3
 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Konstantynowo dz.183

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Milczu