Jesteś tutaj:   

Procedura rozpatrywania petycji

Procedura rozpatrywania petycji przez Wójta Gminy Chodzieży

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2014 r., poz. 1195)
 
Przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez obywatela, grupę obywateli, osobę prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje lub grupę tych podmiotów.
Adresatem petycji mogą być wszystkie organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej.
 
Petycja może być złożona w interesie:

  • publicznym;

  • podmiotu wnoszącego petycję;

  • podmiotu trzeciego, za jego zgodą.


Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów, należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą wspomnianą grupę;

  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów);

  • oznaczenie adresata petycji;

  • wskazanie przedmiotu petycji.


Ponadto może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Chodzieży danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu którego jest składana.
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
W formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję w przypadku osób fizycznych lub przez osobę reprezentującą w przypadku innych podmiotów i grup podmiotów.
Składana zaś za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego musi zawierać także:

  • imię i nazwisko albo nazwę;

  • miejsce zamieszkania albo siedzibę;

  • adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.

Podmiot ten w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyraża zgodę na złożenie petycji w jego interesie. Zgoda jest dołączana do petycji. W razie powstania jakichkolwiek wątpliwości co do tej zgody właściwy organ może, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, zwrócić się do podmiotu, w interesie którego petycja jest składana, o jej potwierdzenie. Potwierdzenie to należy dostarczyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni. Brak takiego potwierdzenia spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.
Jeżeli Wójt jest niewłaściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 
Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, Burmistrz rozpatruje petycję w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.


Gdy petycja nie spełnia wymogów formalnych burmistrz pozostawia ją bez rozpatrzenia lub wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji. Należy to uczynić w terminie 14 dni, po upływie tego terminu petycja nie będzie rozpatrzona.
Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy   niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych, o której wspomniano wcześniej, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta, jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Burmistrza, uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wspomnianym terminie, ulega on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji wpływają dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Burmistrz może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej Urzędu wyznacza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.
Wójt może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już przez niego rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody wcześniej nieznane . W takim przypadku, niezwłocznie informuje się podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
Organ rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot ją wnoszący o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.