Informacja o złożonych do Wójta Gminy Chodzieży petycjach w roku 2019r.

 

 

LP

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1  Szulc-Efekt sp. z o.o.  Skan

 Zarzadzanie bezpieczeństwem informacji w Urzędach

 

 10.06.2019