Zarządzenia 2011 rok

Zarządzenie Nr 124/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.12.2011 w sprawie zasad samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 123/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.12.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w Ratajach

Zarządzenie Nr 121/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.12.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Chodzież na rok 2012

Zarządzenie Nr 120/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 119/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2011

Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w palnie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 117/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w palnie finansowym Urzędu Gminy w 2011 roku

Zarządzenie Nr 116/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 13.12.2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 115/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 1.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Chodzież na rok 2011

Zarządzenie Nr 114/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 1.12.2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Zarządzenie Nr 113/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.11.2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w 2011 roku

Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.11.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji

Zarządzenie Nr 110/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.11.2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Zarządzenie Nr 109/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 21.11.2011 w sprawie określenia zasad korzystania ze skutera oraz samochodu służbowego Urzędu Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 108/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.11.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2011

Zarządzenie Nr 107/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.11.2011 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 106/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.11.2011 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2012 - 2018

Zarządzenie Nr 105/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.11.2011 w sprawie projektu budżetu Gminy Chodzież na 2012 rok

Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 2.11.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.10.2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Chodzież do akceptowania do zapłaty dowodów księgowych

Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.10.2011 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Chodzież do podpisywania zaświadczeń

Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.10.2011 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.10.2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 99/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.10.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2011

Zarządzenie Nr 98/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.10.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6.10.2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 96/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6.10.2011 w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2011

Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6.10.2011 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6.10.2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3.10.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Konstantynowo

Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.09.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2011

Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.09.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2011

Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.09.2011 w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.09.2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.09.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Stróżewo

Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.09.2011 w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.09.2011 w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 08.09.2011 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 08.09.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2011

Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.09.2011 w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.08.2011 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.08.2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.08.2011 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dot. obwodnicy Podanin - Pietronki

Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.08.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.08.2011 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Chodzież Obwodowej Komisji Wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.08.2011 w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Chodzież do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych

Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.08.2011 w sprawie wysokości nagrody Wójta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chodzież

Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.08.2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.08.2011 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 73/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.08.2011 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.08.2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Chodzież do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Chodzież określonych spraw

Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.08.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.08.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2011

Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.08.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 01.08.2011 w sprawie powołania Komisji do prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości rolnej położonej w obrębie wsi Zacharzyn

Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.07.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

  • 67 - 2011

Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.07.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w obrębie wsi Studzieniec przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.07.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.06.2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszaru Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.06.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.06.2011 w sprawie unieważnienia ogłoszenia o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.06.2011 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji stanowiącej zasób niearchiwalny z wyborów uzupełniających do Senatu

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.06.2011 w sprawie powołania komisji ds. opiniowania przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 01.06.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 01.06..2011 w sprawie unieważnienia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie oraz ponownego ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.05..2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.05..2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2011 rok

Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.05..2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.05..2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.05..2011 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.05..2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.05..2011 w ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2011 rok

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.04.2011 w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów

Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.04.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2011 rok

Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.04.2011 w sprawie zasad samooceny pracowników w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.04.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka

Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.04.2011 w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej określenia jego zadań oraz trybu pracy

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.04.2011 w sprawie zasad wprowadzenia kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.04.2011 dot. powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2011 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wyk.onania budżetu Gminy Chodzież za 2010r.

Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.03.2011 w sprawie ustalania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chodzież

Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.03.2011 w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy

Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.03.2011 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji stanowiącej zasób z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.03.2011 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.03.2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez sekretariat Urzędu Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.03.2011 w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.03.2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 07.03.2011 w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji Projektu Uchwały Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramac

Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.03.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.03.2011 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu

Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.03.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chodzież w 2011r.

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.01.2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.01.2011 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2011

Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.01.2011 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy Chodzież wprowadzonego Zarządzeniem Nr 221/2009

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.01.2011 w sprawie zmiany składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP

Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.01.2011 zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w Ratajch

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.01.2011 w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP

Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.01.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w obrębie wsi Zacharzyn