Uchwała VII/56/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dot. uczniów Gminy Chodzież