Uchwała VII/48/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chodzież za 2011 rok