VII sesja Rady Gminy (15.06.2012)

Uchwała VII/56/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dot. uczniów Gminy Chodzież

Uchwała VII/55/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Podanin

Uchwała VII/54/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok 2012

Uchwała VII/53/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców

Uchwała VII/52/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Chodzież na lata 2012-2015"

Uchwała VII/51/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Chodzież

Uchwała VII/50/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Chodzież

Uchwała VII/49/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chodzież absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała VII/48/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Chodzież za 2011 rok