Uchwała II/18/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chodzież