Uchwała I/7/12 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież