Uchwała I/15/12 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej