Uchwała XV/103/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018