XII sesja Rady Gminy (9.11.2011)

Uchwała XII/87/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chodzież

Uchwała XII/86/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2011

Uchwała XII/85/11 Rady Gminy w Chodzieży zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2008-2013

Uchwała XII/84/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na rok 2012

Uchwała XII/83/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Uchwała XII/82/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zmiany Uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała XII/81/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie opinii o celowości budowy, modernizacji dróg z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Uchwała XII/80/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zgodności Ustawy z Konstytucją dot. wspierania rodziny